Zelena energija Riječanima još dostupnija

Zelena energija Riječanima još dostupnija

Od 18. lipnja do 2. kolovoza bit će otvoren natječaj Grada Rijeke i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu“, u kojem se kućanstvima u obiteljskim kućama na području grada Rijeke daju nepovratna novčana sredstva za ugradnju obnovljivih izvora energije.

Grad Rijeka je od 2011. godine uključen u Program “Zelena energija u mom domu”. Do ove godine Grad Rijeka sudjelovao je u programu na način da je osiguravao sredstva za korisnike subvencije, dok je cjelokupni postupak natječaja provodila Regionalna energetska agencija “Kvarner”.

Od 2014. godine jedinice lokalne samouprave samostalno se prijavljuju na natječaj Fonda za subvencije za tu namjenu i samostalno provode Javni natječaj. Tako se i Grad Rijeka, putem Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te izdvojio potrebnih 120.000,00 kuna, koje je temeljem natječaja bio dužan osigurati, dok je Fond na ime sufinanciranja Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama odobrio još 480.000,00 kn. Time je ukupno osigurano 600.000,00 kuna namijenjenih subvencioniranju troškova ugradnje obnovljivih izvora energije, odnosno do 15.000,00 kuna maksimalno po sustavu u jednom kućanstvu, pa će ovakvu subvenciju moći koristiti najmanje 40 korisnika, a taj broj će se moći i povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Jedno kućanstvo moći će se prijaviti za subvencioniranje najviše dva različita sustava.

Pravo na korištenje subvencije može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji na području grada Rijeke.

Subvencionirat će se ugradnja sunčanih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora, kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje te dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Opravdani (prihvatljivi) troškovi subvencije, kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava obnovljivih izvora energije definirani su Pravilnikom za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”.

Izvor: Grad Rijeka